Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden WiredWorkers Nederland


Artikel 1: Definities

1.1 WiredWorkers Nederland B.V. (hierna te noemen: WiredWorkers, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Didam en kantoorhoudende Fabrieksstraat 17E 7005AP te Doetinchem, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie WiredWorkers een (schriftelijke) overeenkomst aangaat. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan eigenaar en/of gebruiker van het product of de dienst dan wel de door of namens haar ingeschakelde personen of bedrijven.

1.3 Opdracht; De te verrichten werkzaamheden ter vervulling waarvan opdrachtgever een overeenkomst aangaat met WiredWorkers voor een te leveren product of dienst.

1.4 Overeenkomst; De door partijen conform artikel 3 gesloten overeenkomst tot het leveren van producten dan wel diensten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

Artikel 2: Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij WiredWorkers als opdrachtnemer en leverancier van goederen en/of diensten optreedt. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met WiredWorkers voor de uitvoering waarvan door WiredWorkers derden dienen te worden betrokken.

2.2 Tevens zijn zij van toepassing op onderhandelingen betreffende zodanige opdrachten of overeenkomsten, ook indien de onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst.

2.3 Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige leveringen, prestaties en offertes, ook wanneer de voorwaarden niet nogmaals zijn bijgevoegd.

2.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.

2.5 Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. WiredWorkers en opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Dit geldt ook indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is.

2.8 In geval van verschillen tussen de betekenis van de Nederlandse tekst en die van vertalingen daarvan, geldt tussen partijen het in de Nederlandse tekst bepaalde.

2.9 Indien WiredWorkers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WiredWorkers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3: Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes van WiredWorkers zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Offertes die door WiredWorkers worden aangeboden zijn pas bindend wanneer wij een bestelling schriftelijk hebben bevestigd.

3.3 WiredWorkers kan niet aan haar offerte worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 De in de aanbieding door WiredWorkers genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder in ieder geval begrepen verpakking, verzekering, verzending, leveringskosten en kosten ter voorkoming of beperking van schade, tenzij anders aangegeven.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht WiredWorkers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

3.7 Offertes zijn gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever aan WiredWorkers verstrekt. Indien deze gegevens op enig moment incompleet of onjuist blijken te zijn, komen alle daaruit voortvloeiende kosten en schadeposten voor rekening van de opdrachtgever. Hierbij gaat het onder andere om berekeningen, programmering en functionele geschiktheid van voorgeschreven materialen.

Artikel 4: Contractduur, uitvoering en wijziging van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen WiredWorkers en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 WiredWorkers heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst relevante informatie en documenten tijdig in het bezit zijn van WiredWorkers. WiredWorkers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de informatie dan wel documenten.

4.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
WiredWorkers zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

4.5 WiredWorkers zal op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en de opdrachtgever zich bereid verklaart de opgegeven meerkosten te voldoen.

4.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan WiredWorkers een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.7 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens WiredWorkers gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van WiredWorkers daardoor direct of indirect ontstaan.

4.8 WiredWorkers is gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van een prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.9 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is opdrachtgever wel gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij WiredWorkers alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op WiredWorkers rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5: Productdocumentatie en gebruik van het product

5.1 Alle documenten, illustraties, tekeningen, specificaties, gewichts- en meetgegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar zijn slechts globale indicaties. Zij zijn niet exact en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat zij bindend zijn.

5.2 Opdrachtgever is verplicht de producten uitsluitend te gebruiken voor activiteiten die WiredWorkers passend acht. WiredWorkers zal hiervoor een beschrijving opstellen, eventueel aangevuld met fotomateriaal en/of videomateriaal.

5.3 Opdrachtgever verklaart voorafgaand aan het gebruik van het product de bijgeleverde User Manual gelezen en begrepen te hebben. Opdrachtgever verklaart te allen tijde naar de inhoud van de User Manual te zullen handelen.

5.4 Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de risico’s bij het gebruik van het product voor een persoon of goed van opdrachtgever of van derden die het product gebruiken dan wel aanwezig zullen zijn bij de uitvoering daarvan.

5.5 Opdrachtgever verklaart hierbij voor eigen rekening en risico passende maatregelen en voorzieningen te treffen ten behoeve van WiredWorkers, waaronder:

– Internetverbinding;

– Stroomvoorziening van minimaal 230 Volt;

– Pneumatische voorzieningen;

5.6 Opdrachtgever verklaart hierbij te begrijpen dat het treffen van de maatregelen en voorzieningen genoemde noodzakelijk zijn voor normaal gebruik van het product.

5.7 Opdrachtgever zal samen met Wiredworkers overeenkomen of de softwareprogrammering voor eigen rekening en risico van opdrachtgever komt.

5.8 Opdrachtgever heeft zelf de verplichting om te beoordelen of er een vergunning en/of ontheffing nodig is en in geval deze nodig is hiervoor zorg te dragen.

5.9 Indien en voor zover vanwege enige benodigde of verkregen vergunning en/of ontheffing of vanwege enige wettelijke verplichting aanpassingen c.q. voorzieningen moeten worden aangebracht met het oog op (de aard van) het gebruik van het product, wordt dit niet als een gebrek gezien van opdrachtgever. Op WiredWorkers rust geen aansprakelijkheid voor de kosten van deze aanpassingen c.q. voorzieningen of voor (andere) daarmee samenhangende schade.

Artikel 6: Aflevering


6.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever WiredWorkers schriftelijk in gebreke te stellen. WiredWorkers dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.2 Als aanvangsdatum van de aflevering geldt de eerstvolgende dag na het sluiten van de overeenkomst waarop door alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie en documentatie in het bezit van WiredWorkers zijn en waarop tevens alle voor de aanvang van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld.

6.3 WiredWorkers is niet aansprakelijk voor leveringen die niet kunnen worden afgeleverd of worden vertraagd vanwege vertraging of incomplete levering veroorzaakt door de betreffende leverancier.

6.4 Levering geschiedt bij bestemming van opdrachtgever. Dit betekent niet dat WiredWorkers automatisch verantwoordelijk is en de kosten draagt voor uitvoerdocumenten, inklaring en invoerrechten. Dit zal vooraf tussen partijen worden afgestemd.

6.5 De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is WiredWorkers gerechtigd zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.6 De levering is voltooid als;

- opdrachtgever het product/ de dienst heeft afgenomen en goedgekeurd;
- het product/ de dienst door opdrachtgever in gebruik is genomen;
- WiredWorkers schriftelijk of per email aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het product/de dienst is voltooid en opdrachtgever niet binnen zeven werkdagen een goedkeuring schriftelijk of per email kenbaar heeft gemaakt;
- de opdrachtgever het product niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen, die, mits binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het product niet in de weg staan.

Artikel 7: Facturering en betaling

7.1 De betalingsvoorwaarden zijn onderhevig aan de betreffende overeenkomst tussen WiredWorkers en opdrachtgever.

7.2 Betaling dient, bij ontbreken van een betalingstermijn in de overeenkomst, door de opdrachtgever te geschieden binnen vier weken na facturering door WiredWorkers.

7.3 De betreffende betalingstermijn is een fatale termijn en daarmee is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

7.4 Na die termijn is de opdrachtgever over het gefactureerde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Alle kosten in en buiten rechte die WiredWorkers moet maken voor de invordering van openstaande facturen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.5 WiredWorkers heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.6 De betaling dient door opdrachtgever te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

7.7 WiredWorkers kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen.

7.8 Na het sluiten van de overeenkomst kan WiredWorkers zekerheid bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever haar betalingsverplichting niet zal nakomen.

7.9 Indien en zolang de opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is WiredWorkers gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken dan wel de overeenkomst te ontbinden, voor zover dit gerechtvaardigd is.

7.10 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.11 Eventuele bezwaren tegen facturen dienen door opdrachtgever te worden ingediend binnen twee weken na ontvangst van de betreffende factuur.

Artikel 8: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

8.1 WiredWorkers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst WiredWorkers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van WiredWorkers kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

8.2 Ook is WiredWorkers bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van WiredWorkers kan worden gevergd.

8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WiredWorkers op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien WiredWorkers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.4 Indien WiredWorkers tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.5 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is WiredWorkers gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8.6 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is WiredWorkers gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.7 In geval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het WiredWorkers vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen dan wel de order te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van WiredWorkers op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.8 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

9.1 De door WiredWorkers geleverde producten en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en door WiredWorkers en opdrachtgever worden overeengekomen.

9.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een van tevoren afgesproken periode per onderdeel na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
Indien de door WiredWorkers verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd dan wel geleverd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

9.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit het negeren van wettelijke of officiële voorschriften betreffende de werking of behandeling van het geleverde of van de gebruiksinstructies, normale slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van WiredWorkers, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar WiredWorkers geen invloed op kan uitoefenen.

9.4 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

9.5 Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan WiredWorkers te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan WiredWorkers te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat WiredWorkers in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient WiredWorkers in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of vervangende vergoeding.

9.7 Indien vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal WiredWorkers, indien het om een gebrekkig product gaat, binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, het product vervangen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak aan WiredWorkers te retourneren en de eigendom daarover aan WiredWorkers te verschaffen, tenzij WiredWorkers anders aangeeft. Bij gebreken in de dienstverlening bestaat de mogelijkheid tot herstel.

9.8 Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

9.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

9.10 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief andere kosten zoals, maar niet uitsluitend, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Indien WiredWorkers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2 WiredWorkers is uitsluitend aansprakelijk voor directe/ rechtstreekse schade, die uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis.

10.3 WiredWorkers is verzekerd tegen schade. Bij elke claim wordt de beoordeling van aansprakelijkheid aan de verzekeraar overgelaten. Is er aansprakelijkheid, maar overstijgt de totale schade het maximale verzekerde bedrag per aanspraak, dan wordt de uitkering naar rato verdeeld over de betrokken benadeelden.

10.4 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag , exclusief BTW aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans het onderdeel waar de schade mee samenhangt.

10.5 In geval van een tekortkoming van de WiredWorkers bij de uitvoering van de overeenkomst wijst opdrachtgever WiredWorkers daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.

10.6 WiredWorkers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WiredWorkers is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie en documenten.

10.7 WiredWorkers is nimmer aansprakelijk voor;

- indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
- schade aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
- schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
- schade die ontstaat door de wijze en de plaats opslag, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan schade ten gevolge van weersomstandigheden, waterstand, brand en explosie.
- schade die ontstaat ten gevolge van de aard en natuurlijke gesteldheid van de in de opslag gegeven zaken.

10.8 WiredWorkers is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van een opdracht. De toepasselijkheid van 6:76 BW is uitgesloten.

Artikel 11: Overmacht

11.1 WiredWorkers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WiredWorkers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WiredWorkers niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hierbij denkend aan onweer dan wel storm vastgesteld door het KNMI, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van zaken, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades en import of handelsbeperkingen. Ook werkstakingen in het bedrijf van WiredWorkers of werkstakingen en vertragingen van derden daaronder begrepen. WiredWorkers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat WiredWorkers haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3 WiredWorkers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Voor zover WiredWorkers ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WiredWorkers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Risico-overgang

12.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht. Ook in geval opdrachtgever het product installeert of monteert gaat het risico over op het moment dat opdrachtgever de zaken ter beschikking stelt.

12.2 Als er sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting is van aflevering van een nieuwe zaak en de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat zij deze in het bezit heeft gesteld van WiredWorkers.

Artikel 13: Vrijwaring

13.1 Opdrachtgever vrijwaart WiredWorkers voor alle aanspraken van derden, als gevolg van het lijden van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan andere dan aan WiredWorkers toerekenbaar is.

13.2 Indien WiredWorkers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden WiredWorkers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is WiredWorkers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van WiredWorkers en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

14.1 Na levering blijft WiredWorkers eigenaar van de geleverde zaken zolang opdrachtgever; 
- tekortschiet of te kort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst;
- voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
- vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

14.2 Zolang er opgeleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten haar bedrijfsuitoefening niet verpanden dan wel bezwaren.

14.3 Nadat WiredWorkers haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de zaken terughalen. Opdrachtgever staat WiredWorkers toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

14.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht WiredWorkers zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 15: Intellectuele eigendom

15.1 WiredWorkers behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar eventueel toekomen op grond van intellectuele eigendoms wet- en regelgeving.

15.2 De gegevens die voortvloeien uit de rechten en bevoegdheden die WiredWorkers toekomen, mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.

15.3 WiredWorkers heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

15.4 WiredWorkers behoudt in ieder geval, maar niet uitsluitend, alle eigendomsrechten en auteursrechten op alle illustraties, tekeningen en andere documenten.

15.5 WiredWorkers kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele schending door opdrachtgever van rechten en bevoegdheden op het gebied van Intellectueel Eigendom die aan derde partijen toekomen.

Artikel 16: Geheimhouding

16.1 Partijen verplichten zich gedurende de looptijd, alsmede na beëindiging van de overeenkomst tot volstrekte geheimhouding wat betreft:
a. Gegevens die direct of indirect aan elkaar zijn of worden verstrekt;
b. Betrekking hebben op de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden;
c. Betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden.
Ongeacht op welke wijze ter kennis zijn gekomen.

16.2 Het is partijen verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever gedurende de looptijd, alsmede na beëindiging van deze overeenkomst aan derden deze vertrouwelijke informatie te verschaffen, tenzij dit zou passen in de normale uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17:  Privacy 

17.1 WiredWorkers verplicht zich eveneens tot geheimhouding omtrent persoonsgegevens die zij ontvangt, tenzij enige bepaling uit wet- of regelgeving anders bepaald of verstrekking aan derde partijen voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

17.2 WiredWorkers zal passende maatregelen nemen om vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen.

17.3 Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving.

Artikel 18: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

18.1Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is. De rechter in de vestigingsplaats van WiredWorkers is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 19: Vindplaats en wijziging voorwaarden

19.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 70241848.

19.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met WiredWorkers.